ติดต่อกับพวกเราได้เลย
พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการติดต่อจากคุณ
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
ข้อกำหนดการใช้งาน และข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้
Terms and Conditions

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ Beforedent และ Plover ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้ โดยการติดตั้ง และ/หรือใช้ผลิตภัณฑ์ คุณ (“ผู้ใช้”) รับทราบข้อตกลงของคุณที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานและข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้ ("ข้อกำหนด") และยอมรับข้อจำกัด การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดที่กำหนดไว้ด้านล่าง โปรดตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนการติดตั้ง/ใช้งาน นี่เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Beforedent Co., Ltd. ("Beforedent") หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และคุณจะต้องไม่ดาวน์โหลด เข้าถึง หรือใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ

ข้อความสำคัญ

ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นข้อมูล และความช่วยเหลือในการจัดการเท่านั้น ซึ่งออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และไม่ได้นำเสนอ หรือจัดเตรียมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย รักษา หรือสั่งจ่ายยาสำหรับสภาวะ ความเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บใดๆ การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการไม่สามารถทดแทนการประเมิน และการตัดสินใจทางวิชาชีพโดยทันตแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ ที่มีใบอนุญาต และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตัดสินใจในการวินิจฉัย และ/หรือการรักษา Beforedent ไม่รับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลใดๆ ที่สร้าง จัดเก็บ หรือเข้าถึงผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการไม่ได้วินิจฉัยการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย โรคหรือภาวะสุขภาพอื่นๆ หรือแนะนำการรักษา การบำบัด หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

คุณรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า Beforedent จะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจของคุณอันเป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการ Beforedent จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ การรักษา หรือบริการอื่นๆ ที่ให้หรือจัดการ หรือไม่ได้จัดเตรียมหรือจัดการด้วยความช่วยเหลือของผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการของ Beforedent

การป้องกันข้อมูล

ข้อมูลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (PHI) ที่คุณมอบให้กับ Beforedent และ/หรือผู้ใช้รายอื่นเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการจะถูกใช้โดย Beforedent ตาม [นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ประเทศไทย)]

การเข้าถึงฟังก์ชั่นการทำงาน

ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการช่วยให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานบางอย่างที่ Beforedent เตรียมไว้ให้ การเข้าถึงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้

สิทธิในการเป็นเจ้าของ และใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ สิทธิในฐานข้อมูล และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของ Beforedent รวมถึงรหัสซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเป็นของ Beforedent และ Beforedent ขอมอบสิทธิการใช้งานที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ทั่วโลก ไม่ผูกขาด และไม่มีค่าลิขสิทธิแก่คุณ เพื่อใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานของคุณตามข้อกำหนดเหล่านี้

ยกเว้นสิทธิที่ให้ไว้โดยชัดเจนแจ้งข้างต้น ข้อกำหนดเหล่านี้โอนไปยังคุณ รวมถึงผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาของซอฟต์แวร์ ตลอดจนลิขสิทธิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิในนั้น

Beforedent สงวนลิขสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในทุกส่วนของซอฟต์แวร์ และสำเนาใดๆ ของซอฟต์แวร์ และคุณ รวมถึงผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง ขอมอบสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดให้กับ Beforedent ในและต่อการแก้ไขใดๆ ที่คุณหรือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทำกับ ซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม

เงื่อนไขการใช้งาน

หากคุณไม่ต้องการ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามในนามของคุณ (i) ทำ และแจกจ่ายสำเนาของซอฟต์แวร์; (ii) พยายามที่จะคัดลอก ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน แยกส่วน ถ่ายโอน แลกเปลี่ยน หรือแปลซอฟต์แวร์ (iii) สร้างผลงานลอกเลียนแบบของซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ตาม; (iv) ขาย อนุญาต อนุญาตช่วง ให้เช่า ให้เช่า หรือโอนไปยังบุคคลที่สามใดๆ ไม่ว่าจะเพื่อผลกำไร หรือไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่วนใดๆ ของซอฟต์แวร์ (v) เผยแพร่หรือสื่อสารการทบทวน หรือข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Beforedent; (vi) ดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟต์แวร์โดยละเมิดกฎหมาย หรือข้อบังคับใด ๆ รวมถึงข้อบังคับด้านการบริหารการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ หรือ (vii) ใช้ซอฟต์แวร์ในสถานการณ์ใดๆ ที่ทำให้เกิดความล้มเหลว หรือการทำงานที่ผิดพลาดอาจนำไปสู่การบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นภัยพิบัติ

ความพร้อมใช้งาน

Beforedent จะมีให้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น Beforedent จะใช้ความพยายามตามสมควรในการให้บริการตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม คุณรับทราบว่าบริการนี้มีให้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายมือถือ ดังนั้นคุณภาพ และความพร้อมใช้งานของบริการจึงอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่อยู่นอกการควบคุมตามสมควรของ Beforedent

Beforedent ไม่รับผิดชอบต่อความไม่พร้อมใช้งานของบริการ หรือปัญหาหรือการไม่สามารถดาวน์โหลด หรือเข้าถึงเนื้อหา หรือความล้มเหลวของระบบการสื่อสารอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้บริการไม่พร้อมใช้งาน

ข้อกำหนดของระบบ และเครือข่าย

ในการใช้ผลิตภัณฑ์ Beforedent คุณจะต้องมีโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android, กล้อง Plover Intraoral, อินเทอร์เน็ต และการกำหนดค่าระบบขั้นต่ำที่จำเป็น

ข้อกำหนดการกำหนดค่าระบบมีดังนี้
  •  อุปกรณ์ที่สูงกว่า Android OS สูงกว่าเวอร์ชัน 4.4 หรือ Kitkat
  •  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และ/หรือแอปพลิเคชันมือถือ)

คุณรับทราบว่าข้อกำหนดของข้อตกลงกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ("ผู้ให้บริการเครือข่าย") จะยังคงมีผลบังคับใช้เมื่อเข้าถึงซอฟต์แวร์ หรือใช้บริการ เป็นผลให้คุณอาจถูกเรียกเก็บเงินโดยผู้ให้บริการเครือข่ายตามระยะเวลาของการเชื่อมต่อในขณะที่เข้าถึงซอฟต์แวร์และบริการหรือค่าใช้จ่ายของบุคคลที่สามใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น คุณยอมรับความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้น

หากคุณไม่ใช่ผู้ชำระค่าบริการเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ คุณจะถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้ชำระเงินสำหรับการใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย

Beforedent จะไม่รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีให้ในเครื่อง

 การแก้ไข หรือการยุติบริการ

Beforedent ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อเสนอผลิตภัณฑ์รวมถึงซอฟต์แวร์ และบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
หาก Beforedent จะทำการยุติการให้บริการ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ด (7) วัน และจะให้คำแนะนำในการดาวน์โหลดข้อมูลใด ๆ ที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Beforedent

Beforedent ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการ หรือปรับค่าบริการสำหรับการใช้บริการได้ตลอดเวลา และด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถยุติการใช้บริการของคุณได้ตลอดเวลาโดยแจ้ง Beforedent เป็นลายลักษณ์อักษร

การยุติระหว่างคุณ และ Beforedent เป็นเพียงการยุติการเข้าถึงบริการส่วนบุคคลของคุณ และการยุติดังกล่าว ไม่เป็นการยุติสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการระหว่างผู้ใช้รายอื่นและ Beforedent

การจำกัดจำนวนความรับผิดชอบ

ไม่ว่าในกรณีใด Beforedent จะไม่รับผิดต่อคุณ หรือบุคคลอื่นใดสำหรับการสูญเสียหรือเกิดความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม พิเศษ เชิงลงโทษ ที่เป็นแบบอย่าง หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณ

การใช้ หรือการเข้าถึง (หรือการไม่สามารถใช้หรือเข้าถึง หรือการใช้หรือการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้อง)โดยผู้อื่นของผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการ รวมถึงการสูญหาย ของกำไรหรือสิ่งที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะอยู่ในการพิจารณาของคู่สัญญา หรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ หรืออื่น ๆ ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดสะสมสูงสุดรวมของ Beforedent ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้สัญญา หรืออย่างอื่น จะถูกจำกัดอยู่ที่ค่าธรรมเนียมที่ Beforedent ได้รับ (ถ้ามี) โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณซึ่ง เป็นเรื่องของการใช้สิทธิเรียกร้อง

คุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดในการเลือก และการใช้งานผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการ และเนื้อหาที่ให้ไว้ในนั้น Beforedent จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่จัดส่งผ่านซอฟต์แวร์ หรือความล่าช้าใด ๆ ในหรือการหยุดชะงักของการจัดส่งดังกล่าว

คุณรับทราบล่วงหน้าแล้วว่า:
   (I) ไม่มีการควบคุม หรือรับผิดชอบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการ หรือเนื้อหาที่ให้ไว้ในนั้น;
   (II) ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะ หรือลักษณะเฉพาะที่คุณอาจใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการ หรือเนื้อหาที่ให้ไว้นั้นได้
   (III) ไม่มีภาระผูกพันในการเสริม หรืออัปเดตเนื้อหาของซอฟต์แวร์ และ
   (IV) ไม่มีความรับผิดต่อบุคคล นิติบุคคล ใดๆ สำหรับข้อมูล หรือข้อมูลที่ป้อนในซอฟต์แวร์หรือบริการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่มีมาแต่เดิม

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตก่อนหน้านี้ Beforedent จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคล นิติบุคคลใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคุณ และบุคคลอื่นใด นิติบุคคลใด ที่ปฏิบัติโดย หรือในนามของคุณ) และคุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย และระงับก่อนที่จะไม่เป็นอันตรายจากการใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ คดีความ การดำเนินการ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าทนายความ ค่าเสียหายอย่างใดๆ หรือการสูญเสียอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า "ค่าเสียหาย") ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ (I) การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการของคุณ หรือเนื้อหาที่ให้ไว้ หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ; และ (II) คุณป้อนข้อมูล หรือข้อมูลใดๆ บนซอฟต์แวร์ ในทุกกรณี รวมถึงและไม่จำกัดเกี่ยวกับการสูญเสียจากการละเมิด การบาดเจ็บส่วนบุคคล การทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์ หรือความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์

ไม่ว่าในกรณีใด Beforedent ไม่จำต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ อุบัติเหตุ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องในทางตรง และหรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียทางธุรกิจ หรือเวลาหยุดทำงาน หรือบุคคลที่สาม หรือที่อาจเกิดขึ้น

ความรับผิดชอบ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตามระหว่างคุณ และก่อนหน้านี้ คุณยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการรับรองความเหมาะสมของการใช้ และการพึ่งพาข้อมูลที่คุณพิจารณาผ่านผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการของ Beforedent และสำหรับการประเมิน และการดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์ ข้อบ่งชี้ และข้อห้ามของผู้เข้าร่วมทั้งหมด

Beforedent จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใดๆ โดยคุณ นิติบุคคล หรือบุคคลที่สามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการครอบครอง และ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมถึงการเรียกร้องดังนี้
   (A) การเรียกร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์;
   (B) การเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง;
   (C) การเรียกร้องที่เกิดขึ้นภายใต้การคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายที่คล้ายกัน

การปฏิเสธการรับประกัน

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Beforedent จะไม่รับรอง หรือรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยปริยายหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับรอง หรือการรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง หรือลักษณะของเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือซอฟต์แวร์ใดๆ หรือการรับประกันกรรมสิทธิ การละเมิด ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ   Beforedent จะไม่รับผิดชอบต่อการสอบสวน การต่อสู้คดี การระงับคดี หรือการปลดเปลื้องการเรียกร้อง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ นิติบุคคลที่สาม บุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการมีให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ

คุณรับทราบว่าการอัปเดตผลิตภัณฑ์ บริการ และซอฟต์แวร์นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Beforedent แต่เพียงผู้เดียว และ Beforedent ไม่ได้เป็นตัวแทน หรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยนัย เกี่ยวกับความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์ หรือการเปิดตัวในอนาคตกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ใดๆ หรือซอฟต์แวร์ และ Beforedent ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันความต่อเนื่องของคุณสมบัติ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดหาให้โดย หรือผ่านทางผลิตภัณฑ์ บริการ และซอฟต์แวร์ ในระหว่างการเปิดตัวต่างๆ

การรับประกันใดๆ ที่ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้จะไม่มีผลบังคับใช้หาก: (i) คุณเปลี่ยนแปลง จัดการ หรือใช้อย่างไม่ถูกต้องโดยการจัดเก็บ หรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ บริการ และซอฟต์แวร์ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด (ii) คุณจัดเก็บ หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลใน ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดโดย Beforedent หรือ (iii) การละเมิดการรับประกันเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำ หรือการละเว้นของ นิติบุคคลอื่น บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Beforedent

ไม่มีพนักงานขาย หรือตัวแทนอื่นๆ ของฝ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริการ หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้รับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากที่มีอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อความด้วยวาจาไม่ถือเป็นการรับประกัน และจะไม่ขึ้นอยู่กับคุณ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้

ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือซอฟต์แวร์ล้มเหลวในการปฏิบัติตามการรับประกันที่เกี่ยวข้อง คุณอาจแจ้ง Beforedent และ Beforedent จะคืนเงินในราคาซื้อ (ถ้ามี) สำหรับผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ และตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต Beforedent ไม่มีภาระผูกพันในการรับประกันอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

การปฏิเสธความรับผิดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ไม่รับรอง หรือแนะนำ หรือต่อต้านการรักษา ยา หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นๆ หรือการวินิจฉัยอาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย โรค หรือภาวะสุขภาพอื่นๆ หรือแนะนำการบำบัด หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ บริการ และซอฟต์แวร์เป็นทรัพยากรด้านการสื่อสารเท่านั้น คุณและผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ ที่คุณแบ่งปันภาพและข้อมูลทางการแพทย์อื่นๆ ที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ต้องใช้วิจารณญาณของคุณเองในการใช้ข้อมูลที่สร้างขึ้น จัดเก็บ หรือเข้าถึงผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือซอฟต์แวร์

ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือซอฟต์แวร์ไม่ได้นำเสนอ หรือจัดหาให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวินิจฉัย การรักษา หรือการสั่งจ่ายยาสำหรับอาการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย โรค หรือสภาวะสุขภาพอื่นๆ เฉพาะทันตแพทย์ แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาตอื่นๆ เท่านั้นที่สามารถวินิจฉัย รักษา หรือสั่งจ่ายยาสำหรับการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย โรค และสภาวะการดูแลสุขภาพอื่นๆ ภายในขอบเขตของใบอนุญาต และคุณสมบัติของตนได้

Beforedent จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของคลินิกใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลซึ่งแลกเปลี่ยนผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือซอฟต์แวร์

ข้อมูลที่ผลิตภัณฑ์รวบรวมเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ และ/หรือสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลเป็นเพียงบันทึกบางส่วนเท่านั้น และไม่สามารถทดแทนบันทึกทางการแพทย์และบันทึกอื่นๆ ที่คุณ และผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ เก็บรักษาไว้ ดังนั้น คุณไม่ควรดำเนินการกับข้อมูลใดๆ ที่คุณได้รับผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ หรือซอฟต์แวร์ โดยไม่ได้ปรึกษาเรื่องนี้กับทันตแพทย์ แพทย์ และ/หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพรายอื่นก่อน

คุณรับทราบ และตกลงโดยชัดแจ้งว่า Beforedent จะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจของคุณอันเป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือซอฟต์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การวินิจฉัยหรือความล้มเหลวในการวินิจฉัยภาวะสุขภาพใดๆ และการตัดสินใจของคุณ การรักษาเฉพาะทาง ใบสั่งยา หรือการส่งต่อ

Beforedent จะไม่รับผิดชอบต่อแง่มุมใดๆ ของการดูแลสุขภาพที่บริหาร หรือไม่ได้บริหารจัดการโดยได้รับความช่วยเหลือจากข้อมูลที่ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือซอฟต์แวร์มอบให้

ทั่วไป

หากข้อความ และข้อตกลง รวมทั้งบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการพิจารณาว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามภายใต้กฎหมายโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาล ข้อความ ข้อตกลงและข้อกำหนดดังกล่าวเป็นการตีความเพื่อให้ข้อตกลง ข้อความ ข้อกำหนดดังกล่าวมีผลในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต และข้อตกลง ข้อความ ข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ต่อไป

ข้อกำหนดเหล่านี้จะได้รับการตีความ  และควบคุมโดย และสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งคุณตกลงยินยอมและยอมรับต่อเขตอำนาจศาลของประเทศไทยโดยไม่ขอโต้แย้งและหรือคัดค้านใดๆ

ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับเนื้อหาในที่นี้ และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร และการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในที่นี้

Beforedent อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยการโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขในข้อกำหนดการใช้งาน และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดจะมีผลเมื่อคุณใช้บริการ หรือซอฟต์แวร์ครั้งต่อไปหรือหลังจาก 7 วัน ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเร็วกว่า

ไม่มีการสร้างตัวแทน หุ้นส่วน กิจการร่วมค้า หรือความสัมพันธ์ในการจ้างงานอันเป็นผลมาจากข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อผิดพลาดของ Beforedent ในการบังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการบังคับใช้ในภายหลังหรือส่วนอื่นใดของข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่ส่งผลต่อการตีความ ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัวสำหรับคุณ สิทธิ และภาระผูกพันที่มีอยู่ในที่นี้ไม่สามารถมอบหมาย ถ่ายโอน หรือให้อนุญาตช่วงแก่บุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Beforedent ก่อนได้

ข้อตกลง


โดยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ Beforedent และป้อนข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อความหรือรูปภาพ แสดงว่าคุณตกลงและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานดังกล่าวข้างต้นแล้ว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ และหากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าของคุกกี้สามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "ตั้งค่าคุกกี้" อ่านเพิ่มเติม.